جلسه کمیته بانوان شهرداری به ریاست مهندس معتمد آرا معاون شهردار و با حضور مسئولین حراست و روابط عمومی شهرداری و بانوان شاغل در شهرداری در دفتر معاونت شهرداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر ، مهندس معتمد آرا معاون شهردار ابهر هدف از برگزاری جلسه کمیته امور بانوان شهرداری را ارائه راه حل و هم فکری جهت توانمندی سازی زنان بر اساس ظرفیت های موجود منطقه ، ایجاد ارتباط و همکاری ، تعامل بین بانوان شاغل در شهرداری عنوان کرد .

مهندس معتمد آرا تاکید کرد : انتقال دانش و ایجاد ارتباط درون سازمانی ، شناسایی ظرفیت های موجود ، تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز در جهت افزایش دانش و مهارت بانوان ، فراهم آوردن زمینه آشنایی مدیران با توانمندی بانوان و استفاده از توانمندی ها و  بهره مندی از بانوان متخصص در سطح منطقه از دیگر اقدامات این کمیته است .

وی در ادامه با تاکید بر نقش کلیدی زنان در عرصه های اجتماعی گفت : ما می توانیم با پویا نمودن کمیته بانوان شهرداری و مشارکت دادن بانوان صاحب نظر و اندیشه در خصوص مسائل بانوان در مدیریت شهری برای رشد و بالندگی این امور گامی موثر بر داریم  .

مهندس معتمد آرا در ادامه با اشاره به لزوم مشارکت بیش از بیش بانوان در برنامه های فرهنگی ، اجتماعی گفت : زنان نقش تعیین کننده ای در بنیاد خانواده و شکل گیری سالم و نوع ارتباطات ، تعامل و فعالیت های اجتماعی بر عهده دارد . لذا این مهم ضرورت برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این قشر را می طلبد.