معاون شهردار ابهردر جلسه کمیته عمران، شهرسازی ومعماری، ازآغاز فعالیت دفترفنی وعمرانی ‌شهرداری در چند روز آینده خبرداد.
مهندس معتمدآرا در جلسه عمران، شهرسازی ومعماری گفت :تمامی پروژه های شهری قبل از اجرا دراین کمیته مورد بررسی وارزیابی کارشناسی قرار خواهندگرفت.
وی تصریح کرد:برای اجرای پروژه همه همکاران فنی و عمرانی باتمام توان پای کاربوده وآماده خدمت صادقانه به شهروندان محترم هستند