به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر با پیگیریهای مهندس ذوالقدریها شهردار و رییس واعضای محترم شورای اسلامی شهرابهر و حمایت های ریاست و اعضای محترم شورای تامین شهرستان و به دستور داداستان محترم شهرستان از احداث چهاردیواری های فاقد مجوز در ناحیه حسین آباد توسط عموامل شهرداری ابهر جلوگیری شد.
درابن خصوص شهردارابهر اعلام کرددر این ناحیه هرگونه قطعه بندی وتفکیک اراضی وخرید وفروش آن برای ساخت مسکن بدون اخذ استعلام های مربوطه از ادارات وارگان های ذی ربط ممنوع بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی برای صدور پروانه ساختمانی ندارد و با متخلفین برابر مقررات وقوانین مربوطه رفتار خواهد شد .