رییس شورا : آقای حجت عسگری

متولد :۱۳۴۷

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 

 

 

نایب رییس : شیما افشاری

متولد : ۱۳۶۸

تحصیلات : کارشناسی زیست  شناسی

 

 

منشی : کیوان اللهیاری

متولد : ۱۳۶۶

تحصیلات : کارشناسی مکانیک

 

 

  خزانه دار : سمیرا دودانگه

متولد  : ۱۳۶۶

تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک جامدات

 

 

  عضو شورا : مصطفی محمودی

متولد : ۱۳۴۹

تحصیلات : لیسانس علوم سیاسی

 

 

عضو شورا : مریم گنجی

متولد :  ۱۳۵۹

تحصیلات : فوق لیسانس جغرافی و برنامه ریزی

 

 

 

 عضو شورا : نعمت اله نجیب حسینی

متولد: ۱۳۵۴

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر