شهردار ابهر گفت: برای تأثیرگذاری و ماندگاری، باید تمامی برنامه ها وفعالیت ها دارای پیوست فرهنگی باشند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر، محمدرضا ذوالقدریهادر نشست خود با اعضای مردمی کمیته محیط زیست شهرداری ابهر، اظهار داشت: اگر در کارهای فرهنگی موفق نشویم، در مابقی کارها وفعالیت های شهری نیز موفقیتی نخواهیم داشت.
ذوالقدریها لازمه پایداری سایر کارها را فرهنگ سازی دانست و افزود: شهرداری ابهر در راستای پشتیبانی از کارهای فرهنگی در خدمت مردم با فرهنگ ابهر خواهد بود.
شهردار ابهر حضور مردم این شهر در برنامه های فرهنگی را نشانه فرهنگ بالای آنها عنوان کرد و تصریح کرد: باید تمام برنامه و فعالیت های شهرداری دارای پیوست فرهنگی باشندو اعتقاد داریم که باید درکنار هر فعالیت و پروژه عمرانی یک پیوست فرهنگی داشته باشیم .
وی تشکیل کمیته محیط زیست را از نشانه های پیوست فرهنگی برنامه های شهرداری ابهر دانست و گفت: در حوزه فرهنگ سازی باید مسؤولان پیش قدم باشند، چرا که عملکرد آنها زیر ذره بین مردم قرار دارد.