‍ اعضای شورا و شهردار از امکانات و شرایط حاشیه سد کینه ورس جهت ایجاد طرح گردشگری و اقامتی و نحوه اجرا و پیگیری مراحل اداری آن بازدید کردند .
در این بازدیداقای محمدی مدیر پیگیری ویژه شهردار و این طرح با ارائه توضیحاتی اعضاء شورا و شهردار را در جریان مراحل انجام پروژه قرار داده و از چگونگی انجام آن اطلاعاتی در اختیار اعضای شورا و شهردار قرار داد.