برابر آئین نامه اجرایی حمل ونقل دانش آموزان (سرویس مدارس ) شهرداری ابهر درنظر دارد تا با همکاری آموزش و پرورش شهرستان نسبت به شناسایی و عقد قرارداد با شرکتهای مجاز درامر حمل ونقل دانش آموزی اقدام وکلیه امورات مربوط به سرویس مدارس را از طریق پیمانکاران واجد  شرایط و از طریق سامانه سپند به انجام برساند لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای پروانه فعالیت معتبر دراین زمینه می باشند دعوت به همکاری می گردد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ابهر – بلوارخرمشهر نرسیده به ترمینال مسافربری سازمان مدیریت حمل ونقل ابهر مراجعه نمایند .

روابط عمومی شهرداری ابهر