مهندس حیدری فرماندار  شهرستان ابهر به همراه کارشناسان محترم فرمانداری و شهردار ،رئِیس واعضای شورای اسلامی شهر ابهر  از پروزه احداث آرامستان جدید در جاده ازناب بازدید کردند واز نزدیک در جریان وروند عملیات عمرانی پروژه فوق قرار گرفتند.