وهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشررحمته وهو الولی الحمید

((…واوست خدایی که باران را پس از ناامیدی خلق می فرستد ورحمت ونعمت خود را فراوان می گرداند واوست تنها سرپرست ستایش شونده))

قلم وزبان الکن است از سپاس وقدردانی به پیشگاه خداوند سبحان که با بارش باران رحمتش جان های خسته وطبیعت مرده را روح وجانی دوباره بخشید.

اینجانب بر خود فرض دانستم ضمن سپاس خاضعانه به درگاه باریتعال،مراتب قدر دانی وتشکر ویژه خویش را از همکاری صمیمانه شهروندان عزیز وکلیه ا عضای ستاد مدیریت بحران ،فرماندارمحترم ومعزز،روسای ادارات محترم شورای مدیریت بحران،معاونین محترم برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری، ،معاونت محترم خدمات شهری ومعاونت توسعه منابع انسانی شهرداری شهرداران محترم پنچ گانه ،ریاست واعضای محترم شورای اسلامی شهر وتمامی همکاران محترم اجرایی شهرداری ،اعلام نمایم.

درپایان ضمن تسلیت جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه سیل اخیر شیراز ،لرستان واستانهای شمالی،از مردم خوب وفهیم ابهر بابت همکاری با شهرداری ابهر،اعضا ستاد بحران وماموران انتظامی وجدی گرفتن هشدارها ونزدیک نشدن به محد وده های پر خطر مسیل ها ورودخانه ها تشکر وقدردانی می نمایم .

امید آن دارم که علا وه بر استفاده مناسب از این بارش نعمت الهی در رفع خشک سالی شاهد سال زراعی خوبی در سال پیش رو باشیم

ذوالقدریها

شهردار ابهر