وی با اشاره به مشکلات اعتباری که کشور با آن دست وپنجه نرم می کند اظهار کرد:با تکیه بر توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می توان بر مشکلات اعتباری غلبه کرد.

این مسول با اشاره به تدوین سند چشم انداز ابهر یاد آور شد:باید تمام زوایای شهر در تدوین این سند در نظر گرفته شود ونگاه تخصصی به آن وجود داشته باشد تا شاهد سند جامع وکامل برای آینده شهر باشیم .

در ادامه این جلسه نیز حاج کریمی مشاور طرح بابیان اینکه یکی از شعارهای اصلی سند چشم انداز با عنوان  ابهر شهری برای زندگی انتخاب شده است اظهار کرد :این شعار مسیر اصلی کاررا نشان می دهد وسند ۱۴۱۴ برحسب این شعار به  شکلی طرح خواهد شد که جریان زندگی در شهر ابهر روز به روز پر رنگ تر وبا نشاط تر باشد.

وی با اشاره به اینکه مطابق شعارتعیین شده چشم انداز در چند عامل استخراج شد گفت:اولین عاملی که در چشم انداز مورد توجه قرار گرفت ابهر به عنوان شهری زیبا در نظر گرفته شده است که این بخش بیشتر مر بوط به حوزه خدمات شهری وزیبا سازی است.

حاج کریمی بابیان اینکه پارامتر  دومی که در تدوین سند چشم انداز به آن توجه شده است محیط زیست وشهری پاک است بیان کرد: در شرایط فعلی یکی از ا لمانهایی که می توان برای برند سازی شهر ابهر روی آن مانور داد شهر پاک است .

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی  که در تدوین سند به آن توجه شده موضوع امنیت است گفت:طبق آمار ابهر یکی از شهرهای مهاجر پذیر استان است که این امر موجب حاکمیت برخی از خرده فرهنگ ها در این شهرستان شده است که می تواند یک تهدید وهم یک فرصت با شد ومابایدبه نحو مطلوب از این فرصت استفاده نماییم

وی با اشاره به اینکه حاکمیت خرده فرهنگ ها می تواند تهدیدی برای شهر باشد ادامه داد: مهمترین موضوعی که در حوزه شهر ایمن در نظر گرفته می شود مربوط به کار گروه فرهنگی و اجتماعی است.

این مسول با اشاره به اینکه پارا متر چهارم سند چشم انداز بحث سرزندگی شهر در نظر گرفته شده است گفت:پتا نسیل های زیادی در شهر برای رونق وتوسعه سر زندگی وجود دارد  از جمله اینکه باید برنامه های تدوین شود که نگهداری شهروندان در شهر ابهر را افزایش داده وشهروندان حس تعلق بیشتری به شهر داشته باشند.

درپایان این جلسه هریک از مدیران و مسولین واحدهای مختلف شهرداری به ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات خود پرداختند