طرح جهادی پاکسازی ونخاله برداری در جاده منتهی به جایگاه دفن زباله توسط نیروهای خدمات شهری و ماشین آلات شهرداری با مشارکت سازمان زندانها به روایت تصویر