جهت نهادینه شدن آموزش مسائل ترافیکی و مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی به شهروندان و دانش آموزان طرحی با عنوان تلنگر در چهار راه امام حسین ( ع ) با حضور شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ابهر و مربیان دبیرستان تیز هوشان شهید بهشتی ابهربرگزار گردید

این برنامه با هدف کلی تاثیرگذاری دانش آموزان  از موضوعات ومسائل اجتماعی پیرامون  یادگیری از دیده ها وشنیده ها ونهادینه شدن این مسائل در الگوها ورفتارآنها به انجام رسیده وبا آموزش مسائل ومقررارت راهنما ی  ورانندگی وترافیک  وآلودگی  هوا وتشخیص  رفتارهای درست ونادرست  در این زمینه ادامه یافت .

در ادامه این برنامه دانش آموزان با نشان دادن تابلوهایی  بامضمون رعایت  حقوق شهروندی  ورعایت واحترام به قوانین از سوی رانندگان وافراد به داشتن حقوق ومتقابل طرفین تاکید نمودند این طرح با مشارکت وهمکاری  دبیرستان تیز هوشان شهید بهشتی ابهر  وشهردارو شورای اسلامی ابهر برگزار شد