مسئول واحد : رضا مولایی 

در حال حاضر دو ایستگاه آتش نشانی اصلی (ایستگاه مرکزی و ایستگاه شناط ) و یک ایستگاه آتش نشانی موقت در شهرستان ابهر موجود است ایستگاه مرکزی مابین ابهر وشریف آباد مستقر با ۹ نفر پرسنل که درهرشیفت کاری با سه نفر اداره میشود ( یک نفر راننده ویک نفر مامور ویک نفر نگهبان ) وتعداد یکدستگاه ماشین سنگین میدلام با تجهیزات ویکدستگاه موجــود می باشد
ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ در شناط و همانند ایستگاه فوق دارای ۹ نفر پرسنل ودو دستگاه ماشین نیمه سنگین با تجهیزات وجود دارد
ایستگاه شماره ۳ که درشهرک ابهر ایجاد شده دارای ۶ نفر پرسنل که درهر شیفت با یکنفر راننده ویک نفر مامور مشغول بکار می باشند ودارای یکدستگاه ماشین سنگین با تجهیزات موجود می باشد