مسئول سازمان :     روح اله موسوی

معرفی سازمان
سازمان حمل و نقل همگانی شهر ابهر در سال ۱۳۸۱ به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی شهر ابهر شامل مینی بوسرانی ، تاکسیرانی ، پایانه های مسافربری و توسعه کمی و کیفی ناوگان در شهرداری ابهر تاسیس گردید این سازمان از حدود ۱۵ نفر کارمند تشکیل شده است

شماره تلفن :     ۰۲۴۳۵۲۱۴۰۲۹

عملکرد واحد در سال ۹۴    

haml