۱۳۹۵/۵/۴

آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات شهری شهرداری ابهر   

 شهرداری ابهر در نظر دارد به استناد نامه شماره ۴۷/۴۲/۷۹۸۵ مورخه ۹۲/۱۲/۳ استانداری زنجان  انجام خدمات با اطلاعات ذیل را طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید لذا از کلی شرکت ها و پیمانکاران دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری واقع در ابهر – بلوار خرمشهر – ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفنهای ۴-۳۵۲۷۹۰۰۰-۰۲۴ تماس حاصل فرمایند

موضوع : انجام خدمات امور شهری شهرداری ابهر در سال ۱۳۹۵

برآورد اولیه : ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

صلاحیت مورد نیاز : مناقصه گران می بایستی تواما کلیه صلاحیتهای امور حمل و نقل ، خدمات اداری ، تعمیر و نگهداری خدمات عمومی و امور ابتاسیسات از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند

تضمین شرکت در مناقصه : ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از صورت مندرج در آئین نامه تضمین معاملات دولتی که جزئیات آن به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است ارائه شود

شماره تلفن تماس : ۰۲۴۳۵۲۷۹۰۰۰

مهلت تحویل اسناد به حراست شهرداری ابهر حداکثر تا ساعت ۱۴/۱۵ یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۸

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

زمان و مکان گشایش پیشنهاداها : ساعت ۱۳/۳۰ سه شنبه مورخه ۹۵/۵/۱۹ شهرداری ابهر

به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و همچنین پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

هزینه کلیه آگهی ها به میزان مندرج در اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود

 ماشین آلات مورد نیاز برنده مناقصه توسط شهرداری ابهر به صورت استیجاری تامین خواهد شد

قاسم پور

شهردار ابهر