سرپرست خدمات شهری : جواد شاهمحمدی

جواد شاهمحمدی متولد ۱۳۵۹ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری می باشد .