شهرداری ابهر در سال ۱۳۰۷ تاسیس شده و در حال حاضر درجه ۸ را در بین شهرداریهای کشور دارا می باشد